PhDr. Dana Buntová, PhD.
Centrum detskej reči Trnava, Katedra logopédie PdF UK Bratislava

Počas logopedickej praxe sme sa stretli s Hovoriacimi knižkami Geniuso pre deti. Obrázkové kartičky / pexeso, knihy MIA na farme, MIA v meste, Jeden krok do školy sú určené pre deti vo veku od troch rokov až po vstup do školy. Abeceda pre prváka je určená pre žiakov prvého ročníka. Prikladaním hovoriaceho pera na knižku a jej obrázky si deti spustia zvukové súbory, vďaka čomu je práca s knihou interaktívna a deti viac baví. Knižky zároveň obsahujú množstvo kreslených a zvukových úloh, ktoré prispievajú k rozvíjaniu vedomostí a zručností detí v predškolskom veku. 

 


Obrázkové kartičky /pexeso
obsahujú kreslené obrázky zvierat, ktoré sú pre deti zaujímavé a dobre zrozumiteľné. Každý obrázok má štyri kódy. Obrázok je tak ozvučený charakteristickým zvukom, ktoré zviera vydáva, jednoslovným pomenovaním zvieraťa, anglickým pomenovaním zvieraťa. Posledný kód obsahuje viacvetný prehovor – opis charakteristiky zvieraťa. Pexeso  je možné využiť na rôzne ciele v rámci logopedickej intervencie.

Napríklad pri nácviku sluchovej diferenciácie. Po vypočutí zvuku dieťa háda, ktorému zvieraťu zvuk patrí, priložením pera si kontroluje správnu odpoveď.

Hru s pexesom môžeme využiť na nácvik imitácie zvukov zvierat v raných štádiách rozvíjania aktívnej slovnej zásoby, v pokročilejších štádiách vývinu reči môžeme zvoliť nácvik pomenovania zvierat.

Pri voľbe cieľov intervencie do oblasti gramatiky môžeme deťom hravou formou modelovať morfémy. Napríklad: Komu patrí zvuk? Koze alebo krave? Koňovi alebo hadovi? Koho sme našli / počuli? Slona alebo koňa?  O kom teta hovorí? O myšialebo o sove? Koho pohľadáme? Kačku alebo žabu ?

Podobne odpovede dieťaťa môžeme predlžovať a modelovať viacslovné vety. Okrem zrakovej pamäti pri klasickej hre pexesa môžeme stimulovať aj verbálno-akustickú pamäť. Dieťaťu prezentujeme viac zvieracích zvukov za sebou a po správnom zapamätaní a zopakovaní si ich môže pustiť s IRS perom.

U starších detí je možné stimulovať porozumenie a zachytávanie informácií z viacvetného prehovoru.

V prípade nácviku artikulácie je možné zvieratká a pexeso využiť ako motiváciu na nácvik oromotorických schopností dieťaťa, na nácvik správnej imitácie foném. Napríklad had zdraví všetky zvieratká – SSSSS, včela zdraví zvieratá – BZZZZZZZ a podobne.   

       Pexeso je pre deti zaujímavé a poskytuje veľa možností ako ho využiť v logopedickej praxi.

Knihy MIA na farme, MIA v meste prinášajú zaujímavé príbehy zatúlaného mačiatka. V knihe je množstvo audio úloh, hádaniek a básničiek. Pre deti pekné a zaujímavé ilustrácie prinášajú podnety na rozširovanie pasívnej a aktívnej slovnej zásobyz farmy, dvora, záhrady, mesta, dopravy, divadla, parku a podobne. V úlohách si môže dieťa osvojovať abstraktné pojmy viažúce sa k matematickým predstavám, orientácii v priestore. Okrem toho umožňujú hravou formou stimulovať verbálno-akustickú pamäť a motivovať dieťa ku učeniu básní. Práca s knihami vyžaduje od dieťaťa schopnosť sústrediť sa na verbálne zadania úloh, získavať informácie z viacvetného prehovoru. Vnímanie reči a porozumenie viacvetného prehovoru je dôležitý predpoklad úspešného zaškolenia dieťaťa.

Opäť práca s IRS perom je pre dieťa atraktívna, výdrž pri práci s knihou sa predlžuje. Logopéd má voľné pole a záleží len jeho fantázii ako využije knihu pri nácviku terapeutických cieľov, či už ako motivačnú odmenu, alebo nácvik artikulácie, foneticko-fonologického uvedomovania (FFU), narácie a podobne.

    Posledná dvojica kníh Jeden krok do školy a Abeceda pre prváka je vhodné využívať u predškolákov, detí s odloženou školskou dochádzkou, žiakov v prvých ročníkoch alebo u žiakov v prípravných ročníkoch pre žiakov s NKS.    

 
Prajem Vám veľa radosti a veselej logopedickej terapie s hovoriacimi knihami.

PhDr. Dana Buntová, PhD.,
Centrum detskej reči Trnava,
Katedra logopédie PdF UK Bratislava