PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
Krajská odborníčka pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji
Logopedické centrum ASOBI 
[
http://asobi.sk/phdr-zuzana-jandova-phd/]

IRS hovoriace knihy prinášajú deťom kombináciu zvukových a zrakových podnetov. S použitím IRS pera sa knihy stávajú hovoriacimi a deti sa s nimi dokážu zabávať celé hodiny a pritom sa učiť bez toho, aby si to uvedomovali.

IRS hovoriace knihy z logopedického hľadiska:

o  pomáhajú pri nácviku sluchovej diferenciácie,
o  stimulujú verbálno-akustickú pamäť,
o  podporujú správnu výslovnosť,
o  rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu,
o  podporujú správnosť, plynulosť a rýchlosť čítania. 

Knihy formou hry vťahujú deti do hľadania odpovedí, založených na počúvaní a pozornosti. Hovoriace knihy IRS hravou formou rozvíjajú matematické a logické myslenie detí a uľahčujú prípravu na vstup do základnej školy. Práca s hovoriacimi knihami u detí zároveň rozvíja sústredenie a priestorové vnímanie.

IRS hovoriace knihy určite ocenia aj rodičia, pedagógovia, školskí a poradenskí špeciálni pedagógovia pri práci:

  • s deťmi a so žiakmi s poruchami koncentrácie pozornosti;
  • so žiakmi s vývinovými poruchami učenia;
  • s deťmi a so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou;
  • s integrovanými žiakmi s rôznymi znevýhodneniami.

Odporúčané hovoriace knihy:

  • Mia na farme
  • Jeden krok do školy
  • Kedy tam už budeme?

 

Garantka pre oblasť logopédie:

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.,
logopedické centrum ASOBI,
krajská odborníčka pre logopédiu
v Bratislavskom samosprávnom kraji