Logopédia

Reč súvisí s našim myslením, schopnosťou čítať, písať, učiť sa a komunikovať. Reč ovplyvňuje našu schopnosť presadiť sa v živote. V dospelosti nám otvára prístup k vzdelaniu i k povolaniu. Jej postavenie v živote človeka má významné miesto a preto primeranému vývinu reči dieťaťa by rodičia mali venovať zvýšenú pozornosť.

Ak dieťa počuje správne vyslovovanú reč, vytvárajú sa u neho  predpoklady na úspešné zvládnutie vlastnej reči. Základom pre rozvoj ľudskej reči je okrem iného aj dostatočné množstvo príležitostí počuť ľudský hlas. Jednou z týchto príležitostí sú aj Geniuso hovoriace knihy.

Geniuso hovoriace knihy obsahujú množstvo rytmických riekaniek, básničiek i pesničiek. Veľa detí sa naučí vyslovovať samo, len odpočúvaním. V rannom veku nie je dôležitá presná nápodoba jednotlivých hlások. Oveľa dôležitejšia je zvuková nápodoba slabík a slov. Najdôležitejším krokom je, aby dieťa samo začalo vytvárať prvé slabiky a slová.

Z aktuálnych štatistík vyplýva, že do prvého ročníka ZŠ vstupuje až 40% detí s chybnou výslovnosťou. Chybná výslovnosť sa premieta do písania, lebo nesprávny zvukový obraz pôsobí na nepresný grafický obraz. Dôležité je preto, aby deti nastupujúce do základnej školy mali reč z hľadiska tvorenia a výslovnosti hlások a slov správnu.

Čím skôr a prirodzene si dieťa osvojí materinskú reč, tým skôr sa rozvinie jeho myslenie, pamäť a spoločenské začlenenie. Tam, kde chýba rečový vzor pomáhajú Geniuso hovoriace knihy, ktoré sú  nahraté profesionálnymi spíkrami nielen v slovenskom jazyku ale aj cudzích jazykoch.

Správny rečový vzor je kľúčom k správnej výslovnosti, resp. je základom prevencie nesprávnej výslovnosti. Geniuso hovoriace knihy využívajú celý rad hier, riekaniek a pesničiek podporujúcich motiváciu k hovoreniu a k rozvoju detskej slovnej zásoby.

Ako môže rodič pomôcť dieťaťu?

Na výchovnom prostredí záleží. Komunikačné schopnosti sa vyvíjajú postupne a každé dieťa prechádza rečovým vývinom svojim tempom. Na deti nevyvíjajme veľký tlak, do ničoho ho nenúťme. Príliš časté opravovanie chýb vo výslovnosti dieťaťa a jeho kritizovanie viac škodia ako pomáhajú. Dôležité je povzbudzovanie dieťaťa a spoločná radosť nad jeho dosiahnutými úspechmi. Nezabúdajme, že pri hre je všetko ďaleko prirodzenejšie a jednoduchšie. Aby sme dieťa zaujali a motivovali, hry musia byť primerané veku dieťaťa a jeho slovnej zásobe. Pri hrách, prípadne pri čítaní knižiek a prezeraní obrázkov je dôležité sa nikam neponáhľať a často sa vracať k naučenému.

Logopéd nie je lekár, ktorý podáva liek proti nesprávnej výslovnosti, po ktorého užití sa chyba napraví. Odstránenie rečovej chyby je bez systematického nácviku v domácom prostredí takmer nemožné, preto je záujem rodičov o riešenie logopedických ťažkosti dieťaťa nevyhnutný.

Ako jednu z pomôcok pri logopedických problémoch odporúčame využiť pozitívne skúsenosti logopedických poradní s Geniuso hovoriacimi knihami, ktoré deti motivujú k správnej výslovnosti a rozvíjajú ich slovnú zásobu. Prikladaním hovoriaceho pera na obrázky a úlohy deti okamžite počujú perom reprodukovaný správny rečový vzor. Hovoriace knihy umožňujú deťom formou hry bez toho, aby vedeli čítať, neustále počúvať a vracať sa k naučenému.

Rodičom odporúčame ktorýkoľvek z výhodných Geniuso balíčkov hovoriacich kníh s perom. Balíčky obsahujú rôznorodé knihy, ktoré deti nielen veľa naučia, ale aj potešia. Rodičom zas ušetria peniaze, keďže kúpou ušetria viac ako keby si kupovali knihy samostatne. 

Použité zdroje:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE RUŽOMBEROK