PaedDr. Martina Šipošová, PhD.
PdF UK v Bratislave, Katedra anglického jazyka a literatúry

Žiak ako subjekt

Problematika efektívnosti výučby angličtiny ako cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní v podmienkach slovenského školstva je dlhodobo diskutovaná v odborných kruhoch. Aj samotní rodičia detí v mladšom školskom veku si neraz kladú množstvo otázok, ktoré často zostávajú nezodpovedané. Povinná výučba angličtiny ako prvého cudzieho jazyka je v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (iŠVP) z roku 2015 opätovne zavedená od 3. ročníka ZŠ s hodinovou dotáciou 3 vyučovacích hodín týždenne. Nepochybne, množstvo základných škôl ponúka výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka naďalej už od 1. ročníka. Sú to predovšetkým veľké mestské školy, ktoré majú aj dostatok kvalifikovaných učiteľov, z čoho vyplýva, že takéto školy sú pre rodičov atraktívnejšie práve v súvislosti so stúpajúcou tendenciou začínať s výučbou cudzích jazykov od ranného detstva. 

I napriek tomu, že odborníci doposiaľ jednoznačne nepotvrdili optimálny vek, v ktorom by bolo ideálne začať s výučbou cudzieho jazyka, množstvo výskumov a výskumných štúdií dokázalo, že čím skôr sa človek začne učiť druhý jazyk (cudzí jazyk), tým je väčšia šanca, že dosiahne úroveň výslovnosti blížiacej sa k výslovnosti rodeného hovoriaceho. Je to podložené aj formulovanou hypotézou kritického obdobia[1] (od 2 rokov života dieťaťa do puberty), ktoré je najvhodnejšie na rozvoj výslovnosti a intonácie. Z uvedeného vyplýva, že dieťa v mladšom školskom veku (čím skôr, tým lepšie) dokáže práve napodobňovaním originálnej výslovnosti získať spôsobilosť, ktorá by sa v neskoršom veku rozvíjala už s istými obmedzeniami. Otázka je, aké dostupné zdroje originálnej anglickej výslovnosti sú na Slovensku? V dobe internetu a najmodernejších technológií je, samozrejme, dostupnosť veľká a bohatá, ale dieťa v mladšom školskom veku ešte nie je plne autonómne a spôsobilé samostatne si vyberať  z množstva dostupných zdrojov tie, ktoré mu vyhovujú. Navyše slovenský žiak v mladšom školskom veku je v styku s cudzím jazykom najčastejšie práve v školskom prostredí, i keď nemožno opomínať ani súkromný sektor (jazykové kurzy, krúžky a pod.).

V tých šťastnejších prípadoch je to mikroprostredie školskej triedy, v ktorom si žiak pod vedením odborníka, učiteľa anglického jazyka špecializujúceho sa (ideálne) na primárne vzdelávanie, odnesie z vyučovacej hodiny nielen kvalitný jazykový model, ale aj potenciál pozitívneho vzťahu k danému cudziemu jazyku. Jazyková expozícia detí v mladšom školskom veku by mala byť intenzívna a rozmanitá, prispôsobená vývinovým osobitostiam detí a zákonitostiam učenia sa v mladšom školskom veku. Dôraz sa kladie na rozvoj komunikačných kompetencií prostredníctvom komunikatívnych úloh, ktoré sú zamerané na žiaka. Hravé formy, zážitkové učenie, personalizácia a objavovacie techniky sú aspekty, ktoré musí nevyhnutne zohľadňovať každý kvalitný učiteľ cudzieho jazyka. Tradičné klišé „menej je viac“ je prirodzeným atribútom vyučovacej hodiny, keďže pamäť detí v mladšom školskom veku je prevažne krátkodobá, ich myslenie sa označuje ako konkrétno-operačné a vnímanie ako holistické. V neposlednom rade treba vziať do úvahy aj tzv. tichú fázu, t. j. obdobie, počas ktorého dieťa prijíma jazyk intenzívne, ale samo aktívne ešte neprodukuje. Obzvlášť efektívnymi aktivitami v tomto období sú cudzojazyčné pesničky, riekanky a rýmovačky, hry v kolektíve, pričom dieťa sa aktívne zapája bez toho, aby hrozilo riziko strachu a obavy zo samostatného cudzojazyčného prehovoru. I napriek tomu, že žiaka v mladšom školskom veku možno „odbremeniť“ od záťaže z individuálneho rečového prejavu v cudzom jazyku, jeho individuálnu jazykovú produkciu je vhodné stimulovať prostredníctvom vizuálnych podnetov, na ktoré má reagovať (napr. samostatné kreslenie alebo vyfarbovanie obrázka na základe anglických inštrukcií).   

Učebnica ako nástroj  

Súčasný knižný trh je nepochybne dostatočne nasýtený množstvom anglických učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov a iných materiálov, ktoré boli pripravené s ohľadom na danú vekovú kategóriu a jazykovú úroveň žiaka. Renomované zahraničné vydavateľstvá sú zárukou kvalitnej cudzojazyčnej literatúry určenej pre používateľov v celosvetovom meradle.  Ponuka prevyšuje dopyt, pričom spotrebiteľ sa snaží zorientovať pri výbere, ktorý je dnes bohatý. Reklama a propagácia zohrávajú svoju úlohu a učitelia anglického jazyka v primárnom vzdelávaní si kladú otázku, ktorá z množstva učebníc by bola najvhodnejšia pre ich žiakov.

Z vlastnej skúsenosti viem, že pokiaľ nezačnem učebnicu používať priamo na vyučovacej hodine s konkrétnou cieľovou skupinou žiakov, nie je ani správne, ani objektívne chváliť či kritizovať danú učebnicu. Všetko má svoje pozitíva i negatíva a učiteľ cudzieho jazyka by mal učebnicu používať ako jeden z mnohých nástrojov napomáhajúcich rozvoj komunikačných kompetencií, nie však jediný. Navyše je potrebné uvedomiť si, že náš žiak, vychovávaný a vzdelávajúci sa v slovenských sociokultúrnych podmienkach, pristupuje k cudzojazyčnej učebnici inak ako žiak z inej krajiny či kontinentu. Národný aspekt, logicky, nemôže byť zohľadnený v cudzojazyčnej učebnici publikovanej celosvetovo (napr. žiak učiaci sa angličtinu v Indii nepotrebuje vedieť porozprávať o veľkonočných zvykoch). Učiteľ angličtiny na Slovensku však pokladá za potrebné, aby slovenské deti dokázali v cudzom jazyku porozprávať aj o tradíciách, krásach a životnom štýle nášho etnika.

Séria národných učebníc angličtiny

Snahy a nápady našich domácich slovenských učiteľov anglického jazyka sa koncom roka 2015 zhmotnili a na trhu sa objavila séria národných učebníc angličtiny pre primárne vzdelávanie pod názvom CLICK 1  5. Určite to nie je prvá lastovička v tomto štýle, ktorá sa objavila na trhu  cudzojazyčnej literatúry, ale osobitosť tejto série učebníc je práve v ich spracovaní, pretože ide o interaktívne učebnice. Celá séria obsahuje interaktívne učebnice (Interactive pupil’s book), pracovné zošity (Activity book), ktoré sú spracované v súlade so vzdelávacími a výkonovými štandardmi slovenského vzdelávacieho systému a zodpovedajú dosiahnutiu jazykovej úrovne A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (S.E.R.R.). Súčasťou sú aj metodické príručky, ktoré pomáhajú učiteľovi zorientovať sa v štruktúre, usporiadaní a vo výbere úloh tak, aby mohol byť sprievodcom a pomocníkom pri žiakovom učení sa a aby bol spolutvorcom vzdelávacieho prostredia. K sérii je spracovaný aj obrázkový slovník, ktorý pútavo predstavuje slovnú zásobu jazykovej úrovne A1, ktorú dieťa v mladšom školskom veku nadobúda reproduktívne.

Súčasťou série národných učebníc je interaktívne pero (s nahrávkami rodených hovoriacich). Priložením pera na zodpovedajúce miesto v učebnici si dieťa vypočuje zadanie úlohy, učebný text, slovnú zásobu, využitie rôznych jazykových štruktúr a následne si overí svoje odpovede. Ako bolo uvedené, pre dieťa mladšieho školského veku je rozvíjanie výslovnosti a intonácie kľúčové, keďže práve v tomto období sa dokáže napodobňovaním originálnej anglickej výslovnosti a intonácie najviac priblížiť rodeným hovoriacim. Zároveň je potrebné uvedomiť si, že nenáročné a veľmi praktické použitie interaktívneho pera umožňuje dieťaťu samostatne používať  učebnicu aj doma vo svojom voľnom čase, čím sa podporuje a udržiava jeho záujem a vnútorná motivácia.   

Jednotlivé učebnice postupne vytvárajú predpoklady na špirálovitý rozvoj všetkých štyroch rečových  spôsobilostí (počúvanie s porozumením, ústny prejav v zmysle interakcie a samostatného prejavu, čítanie s porozumením, písanie) v súlade s vekovými osobitosťami detí mladšieho školského veku (ISCED 1). Každá učebnica pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky, pričom na záver každého modulu je vymedzený priestor na opakovanie učiva, hodnotenie a sebahodnotenie žiaka (formou emotikonov).   Spracovanie učebníc CLICK 1 – 4 sprístupňuje deťom anglický jazyk hravou formou s funkčným využitím jazyka. Samozrejmosťou je zohľadňovanie princípov vnútornej motivácie a personalizácie, keďže množstvo úloh je koncipovaných tak, aby každý žiak mohol uplatniť vlastnú individualitu pri ich zodpovedaní a riešení (kreslenie a vyfarbovanie obrázkov, plánovanie subjektívnych voľnočasových aktivít atď.). Autori pri koncipovaní zohľadňovali národný aspekt tvorby učebníc cudzieho jazyka so zreteľom na budovanie kultúrneho povedomia žiakov (zvyky, sviatky, tradície, geografické a sociálne osobitosti Slovenska). Navyše brali do úvahy fakt, že nie všetci slovenskí rodičia hovoria (aspoň v minimálnej miere) po anglicky tak, aby pomohli svojmu dieťaťu porozumieť inštrukciám v úlohách, preto je v pracovných zošitoch pod každou anglickou inštrukciou aj slovenský preklad a ikonka, ktorá vysvetľuje, čo treba s úlohou robiť. 

Okamžitá kombinácia nahrávok, krátkych textov a vizuálnych podnetov a množstvo kreatívnych úloh umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym,  auditívnym, ako aj kinestetickým spôsobom. V učebniciach je použitá vhodná variabilita typov úloh (odpovede s viacnásobným výberom, doplňovanie, spájanie výrazov a pod.), vďaka čomu možno vo vyučovacom procese využiť rôzne organizačné formy (individuálna práca, práca vo dvojiciach, menších skupinách a pod.). Texty motivujú, uvádzajú žiaka do sveta fantázie a umožňujú imitovať a používať ich na dramatizáciu v triede a zároveň môžu slúžiť aj na rozvoj ústnej interakcie a samostatného ústneho prejavu žiakov, ako aj na nácvik neverbálnych vyjadrovacích prostriedkov.

Séria národných učebníc angličtiny určených pre primárne vzdelávanie s odporúčacou doložkou ministerstva školstva je na slovenskom trhu. Záleží na samotných učiteľoch, či využijú jej potenciál vo svojich triedach, a na rodičoch, či podporia svoje deti v samostatnom kreatívnom a hravom učení sa anglického jazyka aj za bránami školy. 

 

 

Hypotéza kritického obdobia – problematika, ktorá vyvolala v odborných kruhoch množstvo vedeckého skúmania, analýz,  komparácií a protirečivých diskusií (Penfield a Roberts; Lenneberg; Robertson; Moyer; Birdsong; Genelot; Neville; Hurford; Snow; Spolsky, etc.)