Viera Timčisková
Zástupkyňa elokovaných tried MŠ Lienka


Nakoľko naša materská škola sleduje nové trendy vo vzdelávaní, rozhodli sme sa tento rok obohatiť naše triedy o didaktické pomôcky vo forme hovoriacich kníh. Tie sa od bežných kníh odlišujú tým, že deťom prinášajú množstvo zvukových vnemov. S použitím IRS pera sa knižky „stávajú“ hovoriacimi, plnými krásne nahovorených textov, príbehov, riekaniek, hádaniek, pesničiek, zvukov z prírody, zvukov z bežného života, ale i úloh na spätnú kontrolu k vypočutému textu a vizuálne vnímaným obrázkom.

Hovoriace knihy Mia na farme, Mia v meste, Darček pre deda Mráza a Jeden krok do školy, ktoré v našej materskej škole používame, sú určené pre deti od troch do siedmich rokov.

Hovoriace knihy s IRS perom využívame predovšetkým pri práci s menšími skupinami, prípadne pri individuálnej práci. Pri práci s celou triedou volíme online verziu hovoriacich kníh a pracujeme cez interaktívnu tabuľu. Pri práci v skupinách najskôr necháme deti, aby sa s tematicky ilustrovaným obrázkom zoznámili vizuálne. Vždy ich vyzveme, aby si pozorne prezreli všetko, čo je zobrazené na danom obrázku. O tom, čo vidia sa voľne porozprávame a tému rozširujeme podľa našej potreby. Následne ako bonus, deti môžu použiť IRS pero, vypočuť si nahovorený príbeh ku obrázku a na utvrdenie si svojich znalostí im hovoriaca kniha ponúkne množstvo otázok, hádaniek, úloh a iných doplňujúcich informácií. Knihy taktiež ponúkajú aj spätnú väzbu, či dieťa uviedlo správnu alebo nesprávnu odpoveď.

Podľa našej doterajšej praktickej skúsenosti, práca s hovoriacimi knihami u detí rozvíja  pozornosť a sústredenie. Séria knižiek Mia (Mia na farme, Mia v meste) hravou formou rozvíja aj ich matematické a logické myslenie, rozširuje slovnú zásobu. Darček pre deda Mráza používame na počúvanie s porozumením  a hovoriaca kniha Jeden krok do školy je vynikajúcou pomôckou pri práci s predškolákmi. Všetky knihy sú tematicky spracované tak, že sa s nimi dá pracovať ako s plnohodnotným materiálom, ktorý obohacuje náš vzdelávací proces. Pre deti sú tieto knihy atraktívne hlavne tým, že v sebe spájajú klasickú papierovú knihu s modernou technológiou.


Použitá literatúra:

Mia na farme                 - (Vydal: MarDur s.r.o., Bratislava 2014, isbn: 978 80 89641 58 1)
Mia v meste                   - (Vydal: MarDur s.r.o., Bratislava 2015, isbn: 978 80 89641 91 8)
Darček pre deda Mráza - (Vydal: MarDur s.r.o., Bratislava 2014, isbn: 978 80 89641 87 1)
Jeden krok do školy:     - (Vydal: MarDur s.r.o., Bratislava 2015, isbn: 978 80 89796 05 2)

 

Kontakt:

Viera Timčisková,

Zástupkyňa elokovaných tried
MŠ Lienka, Nevädzova 12, 821 01 Bratislava                                                                                          
Mail: skolka.lienka@gmail.com