PaedDr.Tatiana Gandelová
Špeciálna pedagogička s I.atestáciou
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 


 

Vekové kategórie a školské zaradenie testovaných  jednotlivcov

·      Predškolský vek 3 – 6 rokov (MŠ)

·      Školský vek 6 – 17 rokov (ZŠ, SŠ)

·      Dospelý muž 47 rokov po ťažkej cievnej mozgovej príhode (v domácom prostredí)

 

POPIS znevýhodnení celej skupiny, na ktorej boli knihy jednotlivo testované

·      Deti z bežnej populácie vo veku 3 – 17 rokov

·      Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) – najmä s dysláliou – v predškolskom veku

·      Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) vzdelávaní v špeciálnej triede  pre žiakov s NKS v bežnej základnej škole 

·      Deti s poruchou pozornosti s pridruženou hyperaktivitou (ADHD)

·      Deti s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

·      Deti s vývinovými poruchami učenia (VPU) – dyslexia, dysgrafia, dysortografia

·      Dieťa a s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím

·      Žiaci s mentálnym postihnutím (MP) ľahšieho stupňa vzdelávaní v špeciálnej triede základnej školy s variantom A (1. a 2.ročník)

·      Žiaci s mentálnym postihnutím (MP) stredného stupňa vzdelávaní v špeciálnej triede základnej školy s variantom B (fyzický vek 10-14 rokov)

·      Dieťa s detskou mozgovou obrnou (DMO) – spastická diparéza

·      Deti materskej školy v predškolskom veku s odloženou povinnou školskou dochádzkou

·      Deti s poruchami správania a s emočnými poruchami

·      Nadané deti

·      Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

·      Dieťa s poruchami učenia, ktoré opakovalo prvý ročník

·      Dospelá osoba – muž 47 rokov po ťažkej cievnej mozgovej príhode (CMP)s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

Zapojené školy a školské zariadenia, v ktorých bolo testovanie uskutočnené + profesia testovateľa  

·      Súkromné centrum špec.ped.poradenstva ABC Trstená (poradenský psychológ + poradenský špeciálny pedagóg, logopéd)

·      Súkromné centrum špec.ped.poradenstva ABC – elokované pracovisko Tvrdošín (poradenský psychológ + poradenský špeciálny pedagóg)

·      Súkromné centrum špec.ped.poradenstva ABC Námestovo (poradenský psychológ + poradenský špeciálny pedagóg a fyzioterapeut)

·      Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ABC Tvrdošín  (poradenskí psychológovia)

·      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín (poradenský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg)

·      Základná škola Liesek (p.učiteľka v bežnej triede s integrovanými aj intaktnými žiakmi)

·      Základná škola Rabča (školská špeciálna pedagogička)

·      Základná škola M.Medveckej Tvrdošín (špeciálne pedagogičky v špeciálnych triedach pre deti s NKS a s MP)

·      Základná škola Nižná (školská špeciálna pedagogička)

·      Rodič v domácom prostredí  

 

 

·      IRS hovoriace knihy a učebnice sa od bežných kníh odlišujú tým, že deťom prinášajú kombináciu zvukových a zrakových podnetov. S použitím IRS pera sa knižky stávajú hovoriacimi s množstvom nahovorených textov, pútavých príbehov, riekaniek, hádaniek, pesničiek, zvukov z prírody a bežného života a úloh na spätnú kontrolu.

 

·      Hovoriace knihy sú určené rodičom, pedagógom, školským a poradenským špeciálnym pedagógom na prácu s:

• deťmi a žiakmi s poruchami koncentrácie pozornosti;

• žiakmi s vývinovými poruchami učenia sa;

• deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou (logopédia);

• integrovanými žiakmi s rôznymi znevýhodneniami alebo postihnutiami.

 

·      Knihy pomáhajú:

• rozvíjať a zlepšovať koncentráciu pozornosti;

• rozširovať slovnú zásobu;

• podporovať správnu výslovnosť;

• rozvíjať matematické, priestorové a logické myslenie;

• podporovať správnosť, plynulosť a rýchlosť čítania;

• pomáhajú s logopedickými ťažkosťami;

• podporujú rozvoj sluchovej a zrakovej pamäte a diferenciácie.

 

Sumárne hodnotenia jednotlivých hovoriacich knižiek sú priložené v osobitných súboroch.