1. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Geniuso, s. r. o., se sídlem Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, Slovensko, IČO: 43 969 721, zapsaná v obchodním rejstříku Bratislava III, oddíl: Sro, Vložka č.: 50388/B, (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Geniuso, s. r. o.  se sídlem Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11
IČO: 43 969 721,
DIČ: 2022543545, IČ DPH: SK 2022543545
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 50388/B

Internetový obchod:
www.geniuso.sk
Telefon: +421 948 886 903

Email: objednavky@geniuso.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93


1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, je-li zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

 1. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce ( dále jen „objednávka“).

2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen „akceptace objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemnépodobě kupujícímu.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

b) o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího av čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o telefonním čísle prodávajícího ao dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f ) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 3. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 av příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu § 10 odst. 1 písm. 3 zákona č . 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele
při prodeji na dálku“), a odstoupí-li od kupní smlouvy také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 2. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust . § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 622. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad než stanoví ust . § 502 Občanského zákoníku, poskytuje-li ji výrobce nebo prodávající, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je-li taková pomoc informována na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 502. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

n) o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

o) o délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou nadobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, také informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

p) o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího ao podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího, o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

t) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

u) o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

v) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

w) o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c ) bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návod v českém jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část v lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
4.2. Kupující je povinen:

a) převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

 1. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu.

5.2. Nedohodli-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.

5.7. Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě av Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.

5.8. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady a/nebo v případě, že zásilka není kompletní, (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen na žádost kupujícího vyhotovit Zápis o škodě s uvedením rozsahu a povahy vady zboží, jehož správnost potvrdí kupující. Na základě takto vyhotoveného zápisu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 3. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou , všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu. vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

 1. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Je-li kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. V případě, že kupující zaplatí kupní cenu bezhotovostním převodem prostřednictvím platební služby 24-pay sro, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet společnosti 24-pay sro

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

6.6. Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
6.7. V kupní ceně mluvícího pera je zahrnut i recyklační poplatek.

 1. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 1. Reklamační řád (odpovědnost za vady , záruka, reklamace)

8.1. Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.4. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady , má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady , pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady , má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust . . § 622 Občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, která mu vyplývají z ust . §623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy Čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust . § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst je.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího veformě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující má právo uplatnit během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající

8.11. Pokud zboží vykazuje vady , kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust . § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust . . § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

8.13. Je-li předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno, je kupující kromě splnění podmínek dle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy byla provedena obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek ( ust . § 622 občanského zákoníku) a právech, která mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek ( ust . § 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust . § 622 a ust . § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust . . § 622 a ust . § 623 Občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust . § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Záruka se nevztahuje na vady , na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) neuplatnil-li kupující své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

b) je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

d) vznikla-li vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

e) vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

f) vznikla-li vada zboží poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

g) vznikla-li vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

h) vznikla-li vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

i) vznikla-li vada zboží zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby. Pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu , kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou nesdělil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

8.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší exspirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu , bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná vadu , kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu , nebo o větší počet různých odstranitelných vad , které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady , prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15 . těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. Pokud se jedná o vadu , kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu , nebo o větší počet různých odstranitelných vad , které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí po dohodě s kupujícím výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

8.34. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust . § 2 písm. a) Zákona.

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „Můj účet“.

9.4. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu čl. 1. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s Čl. 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.9.8. Prodávající prohlašuje, že k jiným účelům než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jinému účelu nebo k účelu plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,

c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,

d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,

e) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávajícísleduje, je přímý marketing,

f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.11. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli elektronickou nebo písemnou formou. Souhlas zanikne okamžitě od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

9.12. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace: a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího, b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby, c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování; d) zakládá-li se zpracování na čl. Čl. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana; e) okruh příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují; ) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria k jejímu určení; ) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů, k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování; ) doklad totožnosti, IP adresa a číslo platební karty nebo číslo účtu zákazníka provozovatele spolu s číslem objednávky, variabilní symbol, datum a čas transakce; Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají ak ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyhotovení kopie.

9.13. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.12 písemně nebo elektronicky az obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.12, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

9.14. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Namítne-li kupující takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotčeného kupujícího se pro takové účely již nesmí a nebudou zpracovávat.

9.15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.16. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené v bodě 9.12 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

9.17. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

9.18. Prodávající sděluje těmto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

 • Slovenská pošta, as, se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803/S, IČO: 36631124, DIČ:2021879959
 • GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o., se sídlem 1039 Budča 962 33, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 9084/S, IČ: 36 624 942, IČ-DPH: SK2021797140
 • Packeta Slovakia sro, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro , 105158/B, IČ: 48 136 999, DIČ: 2120099014
 • Global Payments sro, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Po, vložka 3016/B, IČO: 50 010 301, DIČ: 4120029309
 • SuperFaktura , 811 04 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro 81403/B, IČ 46655034, DIČ 2023513470
 • EKOMI, sro, č.d . 1138, 900 55 Lozorno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro , vložka č.. 46987/B, IČ: 36 805 912, DIČ: 2022414746

9.19 V případě, že zákazník využije při nákupu formu platby prostřednictvím platebních systémů společnosti zprostředkovatel je pověřen zpracováním osobních údajů dotčených osob – zákazníků při přijímání platebních operací k úhradě v jeho prospěch prostřednictvím různých platebních metod zprostředkovaných platebním systémem spravovaným zprostředkovatelem. Zpracování osobních údajů v případě platby prostřednictvím platebních systémů probíhá v sídle společnosti a zprostředkovatel (společnost, která provozuje platební bránu) je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotčených osob, zákazníků provozovatele, v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, doklad totožnosti, IP adresa a číslo platební karty nebo číslo účtu zákazníka provozovatele spolu s číslem objednávky, variabilní symbol, datum a čas transakce; v případě reklamace ze strany zákazníka provozovatele i číslo, které jí bylo přiřazeno a další informace, pokud jejich poskytnutí požaduje platný právní řád České republiky. Doba zpracování osobních údajů je omezena trváním Rámcové smlouvy, resp. po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování. Ustanoveními tohoto bodu nejsou dotčeny povinnosti zprostředkovatele na úseku archivace dokumentů podle obecně závazných právních předpisů České republiky.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Nemůže-li prodávající splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, resp. stornovat objednávku pokud kupní smlouva ještě nebyla uzavřena. Stornovat objednávku může kupující telefonicky nebo doručením e-mailu. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

Pokud prodávající není z výše uvedených důvodů schopen dodat kupujícímu zboží v ceně, která je uvedena v objednávce a tuto skutečnost oznámí kupujícímu před závaznou akceptací objednávky, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, resp. stornuje objednávku z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust . § 7 a násl . Zákona čj. 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust . § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust . § 7 odst. 1 písm. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust . § 9 odst. 1 písm. 3, ust . § 10 odst. 1 písm. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust . § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ust . § 7 odst. 1 písm. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který ne je vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, 
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.17. Ustanovení Čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust . § 2 písm. a) Zákona.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 22/2004 Sz . o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb . o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb . ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

11.6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů.

LICENČNÍ PODMÍNKY PŘE ONLINE MLUVÍCÍ KNIHYSPOLEČNOSTI GENIUSO, S. R. O.

 1. Tyto licenční podmínky (dále jen „Licenční podmínky“) jsou smlouvou mezi společností Geniuso, s. r. o. , Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 43 969 721, zapsanou v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro , vložka č.: 50388/B (dále jen „Poskytovatel“) a vámi (fyzickou osobou nebo právnickou osobou, v méně které/za kterou jednáte) (dále jen „Nabyvatel“) a vztahují se na online mluvící knihy Poskytovatele (dále jen „ Software “ ), které jsou přístupné pouze na základě přístupového jména a hesla nabyvatele přiděleného na internetové stránce poskytovatele www.geniuso.sk a nákupu příslušné online mluvící knihy. Tyto Licenční podmínky se vztahují i na všechny:
 • aktualizace,
 • doplňky,
 • internetové služby a 
 • služby technické podpory.
 1. Předmětem těchto Licenčních podmínek je udělení souhlasu (licence) Poskytovatele Nabyvateli k používání Softwaru; Licence se uděluje úplatně v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele pro online mluvící knihy zveřejněného na internetové stránce www.geniusosk

 2. Aktuální text těchto Licenčních podmínek je zveřejněn v příslušné sekci na internetové adrese: www.geniuso.sk , přičemž Nabyvatel vyjadřuje úplný a bezvýhradný souhlas s Licenčními podmínkami provedením jednoho z následujících úkonů: nákupem online mluvící knihy, přihlášením se k online mluvící knize, využíváním služby online mluvících knih nebo přihlášením se na internetovou stránku poskytovatele www.geniuso.sk v případě, že má zakoupenou online mluvící knihu. Provedením jakéhokoli z úkonů podle procházející věty vzniká licenční vztah mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem. Pokud s těmito Licenčními podmínkami nesouhlasíte, online mluvící knihy nepoužívejte, nekopírujte, ani žádným způsobem nevstupujte do sekci online mluvící knihy na stránce poskytovatel www.geniuso.sk.
 3. Poskytovatel uděluje Nabyvateli licenci k Softwaru na dobu, která je specifikována v aktuálním ceníku pro online mluvící knihy Poskytovatele.
 4. Nabyvatel bude využívat Software prostřednictvím individuálního jedinečného přihlášení na internetové stránce poskytovatele www.geniuso.sk .
 5. Nabyvatel souhlasem s Licenčními podmínkami vyjadřuje zároveň svůj souhlas s přenosem určitých standardních elektronických informací ze zařízení, na kterém používá Software, a to v souvislosti s využíváním internetových služeb provozovaných Poskytovatelem (dále jen „Internetové služby“).
 6. SOUHLAS S INTERNETOVÝMI SLUŽBAMI. Některé funkce Softwaru se připojují k počítačovým systémům Poskytovatele nebo poskytovatele služeb přes internet. V některých případech nedostává Nabyvatel o takovém připojení zvláštní upozornění. Vyjádřením souhlasu s těmito Licenčními podmínkami vyjadřuje Nabyvatel zároveň souhlasí s funkcemi Softwaru. Poskytovatel nepoužívá uvedené informace pro účely identifikace nebo kontaktování Nabyvatele. Jde zejména ale ne výlučně o následující informace a funkce:
 7. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ.

Funkce používá internetové protokoly, které do příslušných systémů odesílají informace o počítači, například adresu internetového protokolu, typ operačního systému, prohlížeče, název a verzi používaného softwaru a jazykový kód zařízení, ve kterém Nabyvatel nainstaloval Software. Poskytovatel používá tyto informace ke zpřístupnění Internetových služeb.

* ODSTRANĚNÍ ŠKODLIVÉHO SOFTWARU. Zvolí-li Nabyvatel tuto funkci, Software bude vyhledávat a odstraňovat určitý škodlivý software, který je uložen v zařízení Nabyvatele, a představuje závažné riziko (dále jen „Škodlivý software“). Když Software zkontroluje, zda se v zařízení nenachází Škodlivý software, Poskytovateli odešle zprávu o zjištěném Škodlivém softwaru nebo o chybách souvisejících s hledáním Škodlivého softwaru, specifické informace týkající se zjišťování chyb, které se vyskytly při hledání Škodlivého softwaru, a další informace o zařízení, která pomohou při vylepšování tohoto a jiných produktů a služeb Poskytovatele. Hlášení neobsahuje žádné informace, které mohou identifikovat Nabyvatele.

* POTENCIÁLNÍ NEŽÁDOUCÍ SOFTWARE. Software bude v zařízení Nabyvatele vyhledávat škodlivý software představující nízké až mírné riziko včetně spyware a jiného potenciálně nežádoucího softwaru (dále jen „Potenciálně nežádoucí software“). Software odstraní nebo zakáže Potenciálně nežádoucí software představující nízké až mírné riziko, ledaže s tím bude Nabyvatel souhlasit. Odstranění nebo zakázání tohoto Potenciálně nežádoucího softwaru může způsobit nefunkčnost jiného softwaru v zařízení Nabyvatele a může za určitých okolností také představovat porušení licence na používání jiného softwaru v zařízení Nabyvatele, pokud používání jiného softwaru bylo podmíněno nainstalováním tohoto Potenciálně nežádoucího softwaru v zařízení Nabyvatele. Dříve než Nabyvatel vyjádří souhlas s odstraněním tohoto Potenciálně nežádoucího softwaru, měl by se Nabyvatel seznámit s licenční smlouvou pro tento jiný software. Při použití tohoto softwaru nelze vyloučit, že bude odstraněn nebo zakázán software, který není potenciálně nežádoucím softwarem.

ii . POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ.

Informace o zařízení a zprávy o škodlivém softwaru může Poskytovatel použít ke zlepšení Softwaru, resp. jiných služeb poskytovaných Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn poskytnout tyto informace i jiným subjektům, například prodejcům hardwaru a softwaru. Informace lze používat k vylepšení funkčnosti produktů používaných se Softwarem Poskytovatele.

 1. ROZSAH LICENCE.

Právo používat Software se poskytuje na základě licence obsažené v těchto Licenčních podmínkách. Licence k Softwaru se poskytuje jako výhradní licence pro nabyvatele, který je identifikován přihlašovacím jménem a heslem na internetové stránce poskytovatele www.geniuso.sk v územně omezeném rozsahu platná pro území České republiky.

 1. Nabyvatel je povinen respektovat a dodržovat veškerá technická omezení Softwaru.
 2. Nabyvatel se zavazuje Software chránit před jakýmikoli neodbornými zásahy, jakož i dalšími skutečnostmi, které by měly za následek poškození nebo znehodnocení Softwaru.
 3. Nabývat je oprávněn používat Software pouze v rozsahu dovoleném těmito Licenčními podmínkami a příslušným právním řádem.
 4. Nabyvatel zejména nesmí:

* bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytovat výsledky jakýchkoli zkušebních testů Softwaru třetí straně,

* obcházet jakákoli technická omezení Softwaru,

* zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozkládat Software na součásti s výjimkou takové činnosti v rozsahu, v jakém ji, i přes uvedené omezením, výslovně umožňuje příslušný právní řád,
* navzdory stanoveným omezením vytvářet více kopií Softwaru, než je uvedeno v těchto Licenčních podmínkách,

* kopírovat jakékoli části softwaru, včetně jednotlivých grafických prvků, resp. vytvářet tištěnou verzi částí nebo celku Softwaru,

* poskytnout Software jakékoli jiné osobě, zejména pro účely vyhotovení kopie Softwaru, pokud v těchto Licenčních podmínkách není uvedeno jinak,

* uložit Software na jakékoli internetové úložiště,

* pronajímat, poskytovat za poplatek ani půjčovat Software,

* používat Software pro účely služeb komerčního hostování softwaru.

 1. ZÁLOŽNÁ KOPIE.

Nabyvatel není oprávněn vytvořit záložní kopii Softwaru.

 1. PŘENOS NA JINÉ ZAŘÍZENÍ.

Nabyvatel je oprávněn Software používat pouze na jednom zařízení ve stejném momentě. Za žádných okolností nemá Nabyvatel právo mít Software nainstalovaný současně na více než jednom zařízení.

 1. POSTOUPENÍ LICENCE NA TŘETÍ STRANU.

Nabyvatel nemůže licenci udělenou k Softwaru postoupit na třetí osobu.

 1. PŘECHOD LICENCE.

Zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které byla udělena licence k Softwaru, licence nepřechází na právní nástupce ani dědice. Zánikem, resp. smrtí Nabyvatele zaniká smluvní vztah založený těmito Licenčními podmínkami.

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od udělené licence k Softwaru a těchto Licenčních podmínek v případě, že Nabyvatel jakýmkoli způsobem poruší ustanovení těchto Licenčních podmínek.
 2. ROZHODNÉ PRÁVO.

Tyto Licenční podmínky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jakýchkoli kolizních norem.

 1. POSKYTNUTÍ ZÁRUK.

Poskytovatel poskytuje Nabyvateli záruky pouze na obsah online knih. Poskytovatel v žádném případě negarantuje internetové připojení ani správnost zobrazení na všech prohlížečích. Software je standardizován pro rozlišení 1024×768. Poskytovatel nenese riziko používání Softwaru a neodpovídá ani za jakékoli případné chyby Softwaru způsobené programovým vybavením zařízení Nabyvatele. Poskytovatel zejména neodpovídá za jakékoli náhodné ani nepřímé škody, které jakýmkoli způsobem souvisí s používáním Softwaru.

 1. ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny těchto Licenčních podmínek. V případě, že Nabyvatel nebude souhlasit se změnou Licenčních podmínek, je oprávněn odstoupit od těchto Licenčních podmínek. Aktuální verze Licenčních podmínek je vždy zveřejněna v příslušné sekci na internetové adrese: www.geniuso.sk. Pokud Nabyvatel bude pokračovat v používání Softwaru i po změně Licenčních podmínek, pokračování v používání Softwaru bude považováno za souhlas se změněnými Licenčními podmínkami.

V Bratislavě dne 01.09. 2023

Příloha č. | 1 - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

Příloha č. | 2 – Reklamační formulář (PDF)

Příloha č. | 3 - Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy (PDF)