1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Geniuso, s. r. o., se sídlem Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, Slovensko, IČO: 43 969 721, zapsaná v obchodním rejstříku Bratislava III, oddíl: Sro, Vložka č.: 50388/B, (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

Kontaktní údaje prodávajícího:
Geniuso, s. r. o.  se sídlem Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11
IČO: 43 969 721, DIČ: 2022543545, IČ DPH: SK 2022543545
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sro, Vložka č.50388/B

Internetový obchod:
www.geniuso.sk/cz

Telefon: +421 948 886 903
Email: objednavky@geniuso.sk

Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1
Tel: +420 296 366 102
Email: podatelna@coi.cz


1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, je-li zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce ( dále jen „objednávka“).

2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen „akceptace objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího (geniuso.sk/cz),
 2. o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím (zejména adresu jeho elektronické pošty) informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od kupní smlouvy také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je-li taková pomoc informována na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou nadobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, také informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího, o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návod v českém jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část v lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

4.2. Kupující je povinen:

 1. převzít objednané a dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu.

5.2. Nedohodli-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím (nebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží) a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím (nebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží) a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.

5.7. Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.

5.8. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady a/nebo v případě, že zásilka není kompletní, (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen na žádost kupujícího vyhotovit Zápis o škodě s uvedením rozsahu a povahy vady zboží, jehož správnost potvrdí kupující. Na základě takto vyhotoveného zápisu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl.8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu. vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Je-li kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. V případě, že kupující zaplatí kupní cenu bezhotovostním převodem prostřednictvím platební služby Global Payments s.r.o., za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet společnosti Global Payments s.r.o.

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

6.6. Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.7. V kupní ceně mluvícího pera je zahrnut i recyklační poplatek.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady , záruka, reklamace)

8.1. Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.4. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech v souvislosti s vadou zboží tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl.8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující si je měl možnost přečíst v době před odesláním objednávky.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.geniuso.sk/cz

8.10. Kupující má právo uplatnit během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob zašle prodávající kupujícemu na jeho žádost.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

 1. doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
 2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
 3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace.

8.13. Je-li předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu, je kupující kromě splnění podmínek dle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím - ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek  a právech, která mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Záruka se nevztahuje na vady , na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. neuplatnil-li kupující své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 2. je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 3. pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 4. vznikla-li vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 6. vznikla-li vada zboží poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 7. vznikla-li vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 8. vznikla-li vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 9. vznikla-li vada zboží zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby. Pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou nesdělil zástupci prodávajícímu, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

8.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

8.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. prodávající zajistí odstranění vady nebo
 2. prodávající vadné zboží vymění.

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 1. výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí po dohodě s kupujícím výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

8.34. Ustanovení čl.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „Můj účet“.

9.4. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu čl.6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Ve smyslu čl.6 odst 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl.5 odst. 1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající prohlašuje, že k jiným účelům než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jinému účelu nebo k účelu plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl.1 těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
 2. kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
 3. účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
 4. že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
 5. pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
 6. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
 7. dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.11. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli elektronickou nebo písemnou formou. Souhlas zanikne okamžitě od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

9.12. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

 1. totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
 2. kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
 3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování;
 4. zakládá-li se zpracování na čl. čl. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana;
 5. okruh příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují;
 6. dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria k jejímu určení;
 7. informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy,
 8. zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů,
 9. existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
 10. doklad totožnosti, IP adresa a číslo platební karty nebo číslo účtu zákazníka provozovatele spolu s číslem objednávky, variabilní symbol, datum a čas transakce;

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie, o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyhotovení kopie.

9.13. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.12 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.12, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

9.14. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Namítne-li kupující takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotčeného kupujícího se pro takové účely již nesmí a nebudou zpracovávat.

9.15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.16. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené v bodě 9.12 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

9.17. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

9.18. Prodávající sděluje těmto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

 • Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803/S, IČO: 36631124, DIČ:2021879959
 • GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o., se sídlem 1039 Budča 962 33, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 9084/S, IČ: 36 624 942, IČ-DPH: SK2021797140
 • Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro , 105158/B, IČ: 48 136 999, DIČ: 2120099014
 • Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Po, vložka 3016/B, IČO: 50 010 301, DIČ: 4120029309
 • SuperFaktura s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro 81403/B, IČ 46655034, DIČ 2023513470
 • EKOMI, sro, č.d . 1138, 900 55 Lozorno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro , vložka č.. 46987/B, IČ: 36 805 912, DIČ: 2022414746

9.19 V případě, že zákazník využije při nákupu formu platby prostřednictvím platebních systémů společnosti zprostředkovatel je pověřen zpracováním osobních údajů dotčených osob – zákazníků při přijímání platebních operací k úhradě v jeho prospěch prostřednictvím různých platebních metod zprostředkovaných platebním systémem spravovaným zprostředkovatelem. Zpracování osobních údajů v případě platby prostřednictvím platebních systémů probíhá v sídle společnosti a zprostředkovatel (společnost, která provozuje platební bránu) je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotčených osob, zákazníků provozovatele, v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, doklad totožnosti, IP adresa a číslo platební karty nebo číslo účtu zákazníka provozovatele spolu s číslem objednávky, variabilní symbol, datum a čas transakce; v případě reklamace ze strany zákazníka provozovatele i číslo, které jí bylo přiřazeno a další informace, pokud jejich poskytnutí požaduje platný právní řád České republiky. Doba zpracování osobních údajů je omezena trváním Rámcové smlouvy, resp. po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování. Ustanoveními tohoto bodu nejsou dotčeny povinnosti zprostředkovatele na úseku archivace dokumentů podle obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Nemůže-li prodávající splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, resp. stornovat objednávku pokud kupní smlouva ještě nebyla uzavřena. Stornovat objednávku může kupující telefonicky nebo doručením e-mailu.

V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Pokud prodávající není z výše uvedených důvodů schopen dodat kupujícímu zboží v ceně, která je uvedena v objednávce a tuto skutečnost oznámí kupujícímu před závaznou akceptací objednávky, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, resp. stornuje objednávku z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

 1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne  převzetí zboží.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám nebo nesplnil-li poskytnout spotřebiteli informaci o tom, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

 1. hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši
 2. náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. Kkupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 2. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který ne je vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 3. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, 
 4. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.17. Ustanovení čl.10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele.

 

11. Zpětný odběr elektrozařízení

11.1. Prodávající je dle ustanovení zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, výrobcem elektrozařízení a současně také posledním prodejcem elektrozařízení. Na základě těchto skutečností prodávající umožňuje bezplatný zpětný odběr elektrozařízení a baterií v rozsahu definovaném zákonem.

11.2. Uvádění nákladů na zpětný odběr elektrozařízení: Náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení jsou součástí ceny produktu. V návaznosti na znění zákona  uvádíme výši recyklačních příplatků v detailu produktu a také na faktuře, kterou obdržíte současně s objednaným zbožím. Výše recyklačního příspěvku je uváděna včetně DPH. 

11.3. Sběrná místa pro elektrozařízení a baterie: Zákazníkům nabízíme tyto možností zpětného odběru elektrozařízení a baterií:

12. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

12.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákonníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

12.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

12.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

12.6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.

Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Geniuso, s. r. o., Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11 je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství SR (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Seznámení so zpracováním osobních údajů

podle článku 13., NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

1. Identifikační údaje provozovatele:

Provozovatel Geniuso, s. r. o., Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 43 969 721 DIČ: 2022543545 IČ DPH: SK 2022543545, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném na Městském soudu Bratislava III, oddíl Sro , vložka číslo 50388/B (dále jen „Provozovatel“).

 

2. Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje, které nám poskytujete na základě smlouvy, zvláštního předpisu nebo na základě oprávněného zájmu, nám poskytujete za účelem prodeje našich produktů a služeb s prodejem spojených.

Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje jen v těchto případech a na základě těchto právních základů:

 • Prodej zboží zákazníkem e-shopu
 • Realizace platebních systémů
 • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů
 • Vyřizování reklamačního procesu
 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter , zasílání informací o produktech a novinkách

Provozovatel někdy zpracovává Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu i na základě svého oprávněného zájmu na zpracování nebo na základě opraveného zájmu třetích stran. Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto oprávněných zájmů:

 • Oprávněný zájem Provozovatele na ochraně serveru i na ochraně svého podnikání, oprávněný zájem na řádném fungování web stránky (cookies). Na stránkách geniuso.sk používáme cookies v rámci služby Google Analytics , které nám pomáhají přizpůsobit stránku vašim potřebám. Všechny tyto údaje jsou anonymní a o uživateli nezaznamenávají žádné osobní údaje, ani údaje, které by mohli vést k identifikaci jeho osoby. Tyto údaje jsou využívány jen na statistické a technické účely.

3. Seznam osobních údajů:

Zpracováváme o Vás běžné osobní údaje jakož i zvláštní kategorii osobních údajů, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonu číslo, jiné nevyhnutelné na dosažení účelu. 

 1. Doplňující informace
 2. Souhlas dotčené osoby
 3. Poskytnutí osobních údajů třetím stranám, společnostem:
 • Slovenská pošta as, GLS Slovakia s.r.o. , Packeta Slovakia s.r.o. pro účely zabezpečení přepravy produktů
 • Global Payments s.r.o. za účelem zabezpečení plateb za zboží
 • SuperFaktura, s.r.o., EKOMI, s.r.o. za účelem zabezpečení ekonomické agendy (vedení účetnictví)

              (dále jen „Zprostředkovatelé“) 

 1. Provozovatel prohlašuje, že při výběru zprostředkovatelů dbal jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů.
 2. Provozovatel prohlašuje, že má přijata všechna opatření ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb a tímto se zavazuje chránit tyto údaje před náhodným jak i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním jak i předjakýmikoli jinými nepřípustným i formami zpracovávání v smyslu  opatření přijatých  v bezpečnostním
 3. Zprostředkovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a za podmínek sjednaných v pověření zprostředkovatele zpracováním osobních údajů.
 1. Provozovatel prohlašuje, že nebude poskytovat osobní údaje jiným Zprostředkovatelem, jak tím, který jsou uvedeny v tomto seznámeni.
 2. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat jen v souladu s účelem, na který byly shromážděné.
 3. Provozovatel je povinný zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

 

4. Poučení o právech dotčené osoby:

Právo na přístup
Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Provozovatel poskytne  i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k tímto osobním údajů  a tyto informace:

 • účel zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména  příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
 • pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria na její určení;
 • existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;
 • právo podat stížnost dozornému orgánu;
 • pokud se osobní údaje nezískali od dotčené osoby, jakékoli dostupné informace,  pokud jde o jejich zdroj;
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odstavec 1 a 4 Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotčenou

 

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávně osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

 

Právo na vymazání („zapomínání“)

Můžete nás požádat, aby jsme vymazali Vaše osobní údaje.

 1. Dotčená osoba má také právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
 • osobní údaje už ne jsou potřebné k účely, na které se získávali nebo jinak zpracovávali;
 • dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle či. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odstavec | 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;
 • dotčena osoba namítá vůči zpracování podle článku 21 odstavec | 1 a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracovávání nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle ćl. 2 Nařízení;
 • osobní údaje se zpracovávali nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá;
 • osobní údaje se získávali v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odstavec | 1 Nařízení.
 • Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje a podle odstavce 1 je povinný vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikne přiměřené opatření včetně technických opatření, aby informoval provozovatelů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že dotyčná osoba je žádá, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo
 1. Odstavce 1 a 2 se neuplatňují, pokud je zpracování potřebné:
 • na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 • ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, nebo ke splnění úkolu uskutečněného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odstavec | 2 písm. h) a i) Nařízení, jak i článkem 9 odstavec | 3 Nařízení;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či na statistické účely podle či. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odstavci 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 • na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, aby se omezilo zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:
 • dotčena osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracování je protizákonné a dotčena osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení je použití;
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotčena osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 • dotyčná osoba vznesla námitky vůči zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené
 1. Pokud je zpracování omezeno podle odstavce 1, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají jen so souhlasem dotčené osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
 2. Dotčenou osobu, která dosáhla omezení zpracování podle odstavce 1, provozovatel informuje před tím, jak bude omezení zpracování zrušeno.

 

Právo na přenosnost

Můžete nás požádat o Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli.

 1. Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli bez toho, aby jí provozovatel, kterému se tyto osobní údaje poskytli, bránil, pokud: se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 2 písm. a) Nařízení, nebo na smlouvě podle článku 6 odstavec | 1 písm. b) Nařízení, a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.
 2. Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.
 3. Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.
 4. Právo uvedeno v odstavce 1 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

Právo namítat

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele na základě oprávněného zájmu Provozovatele a vždy tehdy, když Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu.

 1. Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odstavec | 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně namítání proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody na zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají na účely přímého marketingu, dotčena osoba má právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým
 3. Pokud dotčena osoba namítá vůči zpracování na účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmějí zpracovávat.
 4. Dotčená osoba se výslovně upozorní na právo uvedeno v odstavec | 1 a 2 nejpozději při první komunikací s ní, přičemž se toto právo prezentuje jasně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.
 5. Pokud jde o používání služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES může dotčena osoba uplatňovat své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.
 6. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 písm. 1 Nařízení má subjekt údajů právo namítat z důvodů týkajících se jí konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s výjimkou případů, když je zpracování nevyhnutelné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

 

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost přímo u Provozovatele emailem objednavky@geniuso.sk nebo u dozorujícího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

 

Oznámení třetím stranám

Provozovatel oznámí každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuto, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování uskutečněno podle článku 16,

článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

SOUHLAS DOTKNUTÉ OSOBY

 

Jako dotyčná osoba ve smyslu Čl. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů dávám svůj souhlas společnosti Geniuso , sro, Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 43 969 721 DIČ: 2022543545 IČ DPH: SK 2022543545, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro , vložka číslo 50388/B na zpracování mých osobních údajů na vymezený účel.

 

Vymezený účel :

 • Prodej zboží zákazníkům e-shopu
 •  Realizace platebních systémů
 • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů
 •  Vyřizování reklamačního procesu
 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter, zasílání informací o produktech a novinkách

 

Soubory cookies

Tento web používá soubory cookie – malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, aby mohli stránky poskytnout lepší uživatelské prostředí.

Soubory cookie se ve obecnosti používají na zachování předvoleb uživatelů, ukládání informací o věcech jako jsou nákupní vozíky a poskytování anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jak je například služba Google Analytics. Cookie zpravidla udělá vaše procházení lepší. Můžete však raději zakázat soubory cookie na těchto a ostatních stránkách. Nejefektivnějším způsobem, jak to udělat, je vypnout cookies ve vašem prohlížeči.

Pokud přidáte komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, aby ste nemuseli znovu vyplňovat vaše údaje při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok.

Máte-li na naší webové stránce účet a přihlásíte se, uložíme dočasné soubory cookies k určení toho, zda váš prohlížeč akceptuje soubory cookies . Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou zrušeny při zavření prohlížeče.

Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, aby jsme uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte možnost „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z vašeho účtu jsou soubory cookies odstraněny.

Při úpravě nebo publikování článku budou ve vašem prohlížeči uloženy dodatečné soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a odkazují pouze na ID článku, který jste upravovali.  Soubory jsou platné 1 den.

Doporučujeme vám prokonzultovat sekci nápovědy vašeho prohlížeče nebo podívat se na webovou stránku O souborech cookie, která poskytuje poradenství pro všechny moderní prohlížeče.

V Bratislavě dne 01.09. 2023

Příloha č. | 1 - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

Příloha č. | 2 – Reklamační formulář (PDF)

Příloha č. | 3 - Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

Příloha č. | 4 - Zpetny-odber-vyslouzilych-elektrozařízení_09_2023_(PDF)