Seznámení se zpracováním osobních údajů

podle článku 13., NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a zákona č. 1/2006 18/2018 Sz . o ochraně osobních údajů a  o změně a doplnění některých zákonů.

A. Identifikační údaje provozovatele:

Geniuso, s. r. o.

Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, Slovensko

IČO: 43 969 721, DIČ: 2022543545, IČ DPH : SK 2022543545

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka číslo 50388/B

(dále jen „Provozovatel“).

B. Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje, které nám poskytujete na základě smlouvy, zvláštního předpisu nebo na základě oprávněného zájmu, nám poskytujete za účelem prodeje našich produktů a služeb s prodejem spojených. Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v těchto případech a na základě těchto právních základů:

 • Prodej zboží zákazníkům e-shopu
 • Realizace platebních systémů
 • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů
 • Vyřizování reklamačního procesu
 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter, zasílání informací o produktech a novinkách

Provozovatel někdy zpracovává Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu i na základě svého oprávněného zájmu na zpracování nebo na základě opraveného zájmu třetích stran. Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto oprávněných zájmů:

 • Oprávněný zájem Provozovatele na ochraně serveru i na ochraně svého podnikání, oprávněný zájem na řádném fungování webové stránky ( cookies ). Na stránkách www.geniuso.sk používáme cookies v rámci služby Google Analytics , které nám pomáhají přizpůsobit stránku vašim potřebám. Všechny tyto údaje jsou anonymní ao uživateli nezaznamenávají žádné osobní údaje, ani údaje, které by mohly vést k identifikaci jeho osoby. Tyto údaje jsou využívány pouze pro statistické a technické účely.

C. Seznam osobních údajů:
Zpracováváme o Vás běžné osobní údaje jakož i zvláštní kategorii osobních údajů, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, jiné nezbytné k dosažení účelu

D. Doplňující informace
1. Souhlas subjektu údajů

2. Poskytnutí osobních údajů třetím stranám, společnostem :

 • Slovesnká pošta a.s., GLS Slovakia s.r.o, Packeta Slovakia s. r. o.pro účely zabezpečení přepravy produktů
 • Global Payments s.r.o. za účelem zabezpečení plateb za zboží
 • SuperFaktura, s.r.o., EKOMI, s.r.o. za účelem zabezpečení ekonomické agendy (vedení účetnictví)
  (dále jen „Zprostředkovatelé“)

3. Provozovatel prohlašuje, že při výběru zprostředkovatelů dbal jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů opatřeními podle § 39 Zákona č.j. 18/2018 Sz.

4. Provozovatel prohlašuje, že má přijata všechna opatření ve smyslu § 39 Zákona č.j. 18/2018 Sz . a tímto se zavazuje chránit tyto údaje před náhodným i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním i před jakýmikoli jinými nepřípustnými formami zpracování ve smyslu opatření přijatých v bezpečnostním projektu.

5. Zprostředkovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a za podmínek sjednaných v pověření zprostředkovatele zpracováním osobních údajů.

6. Provozovatel prohlašuje, že nebude poskytovat osobní údaje jiným Zprostředkovatelům, než těm, kteří jsou uvedeni v tomto seznámení.

7. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

8. Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

E. Poučení o právech subjektu údajů:

Právo na přístup
Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Provozovatel poskytne rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů.

Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

1. účely zpracování;

2. kategorie dotčených osobních údajů;

3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

4. pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro její určení;

5. existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;

6. právo podat stížnost orgánu dozoru;

7. nebyly-li osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

8. existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl.22 ods. 1 a 4 Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotyčnou osobu.


Právo na opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Právo na vymazání („zapomínání“)

Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje.

Dotyčná osoba má také právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, je-li splněn některý z těchto důvodů:

1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, na které se získávaly nebo jinak zpracovávaly;

2. dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle či. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;

3. dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle či. 1 a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracování podle čl . 21 odst . 2 Nařízení;

4. osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

5. osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá;

6. osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1 Nařízení.

7. Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje a podle odstavce 1 je povinen vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikne přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že dotyčná osoba je žádá, aby vymazali. všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.

8. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zpracování potřebné:

 • k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 • ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracovávání podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, nebo ke splnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s či. 2 písm. h) ai) Nařízení a čl. 9 odst. 1 písm. 3 Nařízení;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odstavci 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 • k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, aby se omezilo zpracování Vašich osobních údajů.

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

1. dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

2. zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

3. provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

4. dotyčná osoba vznesla námitky vůči zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

5. Pokud je zpracování omezeno podle odstavce 1, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu státu. Dotčenou osobu, která dosáhla omezení zpracování podle odstavce 1, informuje provozovatel před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenosnost
Můžete nás požádat o Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli. 

Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by její provozovatel, kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud:

1. se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1 písm. b) Nařízení, a

2. pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

3. Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

4. Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.

5. Právo uvedené v odstavci 1 nesmí mít nepříznivé důsledky pro práva a svobody jiných.

Právo namítat
Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele na základě oprávněného zájmu Provozovatele a vždy tehdy, když Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu.

1. Dotčená osoba má právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

2. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotyčná osoba právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

3. Pokud dotyčná osoba namítá vůči zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje již nesmí být pro takové účely zpracovávány.

4. Dotčená osoba se výslovně upozorní na právo uvedené v odst. 1 písm. 1 a 2 nejpozději při první komunikaci s ní, přičemž se toto právo prezentuje jasně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

5. V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES může dotyčná osoba uplatňovat své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 12. 89 odst. 1 písm. 1 Nařízení má dotčená osoba právo vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost přímo u Provozovatele emailem objednavky@geniuso.sk nebo u dozorujícího orgánu , kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Oznámení třetím stranám
Provozovatel oznámí každému příjemci, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování uskutečněné podle článku 16,

SOUHLAS DOTKNUTÉ OSOBY

Jako dotyčná osoba ve smyslu čl. 12.1. Čl. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů dávám svůj souhlas společnosti Geniuso, s. r. o. (Rudohorská 33 , Banská Bystrica 79 411, Slovensko DIČ: 2022543545 IČ DPH: SK 2022543545, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro , vložka číslo 50388/B) pro zpracování mých osobních údajů pro vymezený účel.

Vymezený účel :

 • Prodej zboží zákazníkům e-shopu
 • Realizace platebních systémů
 • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů
 • Vyřizování reklamačního procesu
 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter, zasílání informací o produktech a novinkách

Soubory cookies

Tento web používá soubory cookie – malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, aby mohly stránky poskytnout lepší uživatelské prostředí.

Soubory cookie se obecně používají k zachování předvoleb uživatelů, ukládání informací o věcech jako jsou nákupní vozíky a poskytování anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jako je například služba Google Analytics.

Cookie zpravidla udělá vaše prohlížení lepším/pohodlnějším. Můžete však soubory cookie na těchto a ostatních stránkách zakázat. Nejefektivnějším způsobem, jak to udělat, je vypnout cookies ve vašem prohlížeči.

Pokud přidáte komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok.

Máte-li na naší webové stránce účet a přihlásíte se, uložíme dočasné soubory cookies k určení toho, zda váš prohlížeč akceptuje soubory cookies . Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou zrušeny při zavření prohlížeče.

Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte možnost „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z vašeho účtu jsou soubory cookies odstraněny.

Při úpravě nebo publikování článku budou ve vašem prohlížeči uloženy dodatečné soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a odkazují pouze na ID článku, který jste upravovali. Soubory jsou platné 1 den.

Doporučujeme vám prokonzultovat sekci nápovědy vašeho prohlížeče nebo podívat se na webovou stránku O souborech cookie, která poskytuje poradenství pro všechny moderní prohlížeče.


V Bratislavě dne 12.06.2023

Geniuso, s.r.o.