Skúsenosti s Hovoriacimi knihami Geniuso v materskej škole

Viera Timčisková, Zástupkyňa elokovaných tried MŠ Lienka

Nakoľko naša materská škola sleduje nové trendy vo vzdelávaní, rozhodli sme sa tento rok obohatiť naše triedy o didaktické pomôcky vo forme hovoriacich kníh. Tie sa od bežných kníh odlišujú tým, že deťom prinášajú množstvo zvukových vnemov. S použitím IRS pera sa knižky „stávajú“ hovoriacimi, plnými krásne nahovorených textov, príbehov, riekaniek, hádaniek, pesničiek, zvukov z prírody, zvukov z bežného života, ale i úloh na spätnú kontrolu k vypočutému textu a vizuálne vnímaným obrázkom.
Viac >>>


Logopédia

PhDr. Zuzana Jandová, PhD., Krajská odborníčka pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji

Hovoriace knihy Geniuso prinášajú deťom kombináciu zvukových a zrakových podnetov. S použitím Geniuso pera sa knihy stávajú hovoriacimi a deti sa s nimi dokážu zabávať celé hodiny a pritom sa učiť bez toho, aby si to uvedomovali.
Viac >>>


Hovoriace knihy pre škôlkarov a logopedická terapia

PhDr. Dana Buntová, PhD., Centrum detskej reči Trnava, Katedra logopédie PdF UK Bratislava

Počas logopedickej praxe sme sa stretli s Hovoriacimi knižkami Geniuso pre deti. Obrázkové kartičky / pexeso, knihy MIA na farme, MIA v meste, Jeden krok do školy sú určené pre deti vo veku od troch rokov až po vstup do školy. Abeceda pre prváka je určená pre žiakov prvého ročníka. Prikladaním hovoriaceho pera na knižku a jej obrázky si deti spustia zvukové súbory, vďaka čomu je práca s knihou interaktívna a deti viac baví. Knižky zároveň obsahujú množstvo kreslených a zvukových úloh, ktoré prispievajú k rozvíjaniu vedomostí a zručností detí v predškolskom veku. 
Viac >>>


Výsledky tetsovania Hovoriacich kníh Geniuso

PaedDr.Tatiana Gandelová
Špeciálna pedagogička s I.atestáciou, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

ABC testovanie rôznych vekových kategórií z rôznych školských zaradení testovaných jednotlivcov.
Viac >>>


Séria národných učebníc angličtiny alebo ako aplikovať teóriu do slovenskej praxe

PaedDr. Martina Šipošová, PhD., PdF UK v Bratislave, Katedra anglického jazyka a literatúry

CLICK 1 - 5 je séria národných učebníc angličtiny určených pre primárne vzdelávanie detí. O jej kvalite svedčí aj odporúčacia doložka Ministerstva školstva. Záleží na samotných učiteľoch, či využijú jej potenciál vo svojich triedach, a na rodičoch, či podporia svoje deti v samostatnom kreatívnom a hravom učení sa anglického jazyka aj za bránami školy.
Viac >>>