Projekt unikátnych hovoriacich kníh

Vydavateľstvo MarDur s.r.o. (Geniuso, s. r. o.) získalo nenávratný finančný príspevok na realizovanie projektu spolufinancovaného z Európskych spoločenstiev, ktorého cieľom je rast zamestnanosti a rozvoj spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu.


Identifikácia projektu podporeného z prostriedkov Európskych spoločenstiev:
Názov projektu: “IRS hovoriace knihy”
Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: MK-53/2019/SOIROPPO3-302031H141
Kód projektu ITMS2014+: 302031H141 

Cieľ

Skvalitnenie marketingovej činnosti na sociálnych sieťach a doplnenie produktového radu o 2 vybrané tituly prispôsobené na predaj na 2 zahraničných trhoch.
Nenávratný finančný príspevok:   99 930,16 €
Výška finančnej podpory z EÚ:     89 411,20 € 

Ukončené verejné obstarávania

VO 1:

Názov: Marketing na sociálnych sieťach
Vyhlásené dňa: 18.1.2021
Ukončené dňa: 08.2.2021

Zmluva uzatvorená s Pl Europe, s.r.o. dňa: 16.03. 2021 v hodnote 40.100,- EUR bez DPH.

VO 2:

Názov: Grafici
Vyhlásené dňa: 01.2.2021
Ukončené dňa: 08.2.2021

Zmluva uzatvorená s Silvia Chladná dňa: 15.03. 2021 v hodnote 2.000,- EUR.

Zmluva uzatvorená s Juraj Martiška dňa: 10.02. 2021 v hodnote 1.870,- EUR.

VO 3:

Názov: Autori
Vyhlásené dňa: 02.2.2021
Ukončené dňa: 09.2.2021

Zmluva uzatvorená s Zuzana Schillerová BUX dňa: 15.02. 2021 v hodnote 1.000,- EUR.

VO 4:

Názov: Prekladateľské služby a spíkeri
Vyhlásené dňa: 02.3.2021
Ukončené dňa: 10.3.2021

Zmluva uzatvorená s LUTETIA s.r.o. dňa: 16.03. 2021 v hodnote 23.455,- EUR bez DPH.

VO 5:

Názov: Nahrávanie a spracovanie zvukového záznamu
Vyhlásené dňa: 02.3.2021
Ukončené dňa: 10.3.2021

Zmluva uzatvorená s LUTETIA s.r.o. dňa: 16.03. 2021 v hodnote 7.641,- EUR bez DPH.

VO 6:

Názov: IT služby
Prieskum trhu zo dňa: 06.4.2021

Zmluva uzatvorená s RIDEAS, s. r. o. dňa: 07.04. 2021 v hodnote 3.000,- EUR bez DPH.

VO 7:

Názov: Tvorba marketingového materiálu

Vyhlásené dňa: 27.7. 2021
Ukončené dňa: 5.8. 2021

Zmluva uzatvorená s Jakub Gallo dňa: 16.08. 2021 v hodnote 4.500,- EUR.