1.    Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je
Geniuso, s. r. o., so sídlom Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11
IČO: 43 969 721, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č.: 50388/B, (ďalej len „obchodník“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

Kontaktné údaje obchodníka:
Geniuso, s. r. o., so sídlom Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11
IČO: 43 969 721
DIČ: 2022543545
IČ DPH: SK 2022543545
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 50388/B

Prevádzka:
www.geniuso.sk
Telefón: +421 948 886 903
Email: objednavky@geniuso.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 048/412 49 69, fax č. 048/412 46 93
e-mail: bb@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


1.1.    Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2.    Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná obchodníkom alebo treťou osobou na základe ich dohody.
 
1.3.    Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4.    Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
1.5.    V prípade, že obchodník nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči obchodníkovi prostredníctvom príslušného súdu.

2.    Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1.    Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci obchodníkovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2.    Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3.    Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že obchodníkovi bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4.    Obchodník následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
2.5.    Kúpna zmluva je uzavretá  doručením  akceptácie  objednávky  v elektronickej  alebo písomnej
podobe kupujúcemu.
2.6.    Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a)    o hlavných   vlastnostiach   tovaru   alebo   charaktere   služby   v   rozsahu   primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
b)    o obchodnom mene a sídle obchodníka informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
c)    o telefónnom čísle obchodníka a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s obchodníkom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
d)    o adrese obchodníka, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
e)    o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
f)    o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke   elektronického obchodu obchodníka,
g)    o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
h)    o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a   reklamačných   podmienok,   ktoré   sú   umiestnené   na   príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka; obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
i)    o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
j)    o povinnosti kupujúceho uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil obchodníkovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
k)    o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a   reklamačných   podmienok,   ktoré   sú   umiestnené   na   príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
l)    o poučení o zodpovednosti obchodníka za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
m)    o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo obchodníkom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo obchodník poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
n)    o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa obchodník zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
o)    o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na
dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu
o podmienkach vypovedania zmluvy informoval   na   príslušnej   katalógovej   stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
p)    o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
q)    o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
r)    o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
s)    o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých obchodník vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
t)    o   možnosti   a   podmienkach    riešenia    sporu    mimosúdnou    cestou    prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa obchodník zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,   ktoré   sú   umiestnené   na   príslušnej   podstránke   elektronického obchodu obchodníka,
u)    o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú   umiestnené   na   príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
v)    o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u obchodníka a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
w)    o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka.
2.7.    Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3.    Práva a povinnosti obchodníka

3.1.    Obchodník je povinný:
a)    dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c)    bezodkladne po uzavretí   kúpnej   zmluvy,   najneskôr   však   spolu   s   dodaním   tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d)    odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod v slovenskom jazyku, daňový doklad).
3.2.    Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3.    Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný obchodník dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je obchodník povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e- mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti obchodník už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4.    Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.    Kupujúci bol obchodníkom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2.    Kupujúci je povinný:
a)    prevziať objednaný a dodaný tovar,
b)    zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
c)    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.3.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5.    Dodacie a platobné podmienky

5.1.    Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na
internetovej stránke elektronického obchodu.
5.2.    Ak sa obchodník a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, obchodník je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak obchodník nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak obchodník nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3.    Obchodník je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4.    Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
5.5.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6.    V prípade, ak obchodník dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť obchodníkovi kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7.    Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.8.    Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu obchodníka. V prípade zistenia existencie vady a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca obchodníka povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného obchodníkovi môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u obchodníka alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša obchodník.
5.9.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

6.    Kúpna cena

6.1.    Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi obchodníkom a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, obchodník doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh obchodníka na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2.    Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet obchodníka, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke obchodníka v čase pred prevzatím tovaru.
6.3.    V prípade, ak kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej služby 24-pay s.r.o
, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet spoločnosti 24-pay s.r.o.
6.4.    Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5.    V prípade, ak kupujúci nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, obchodník je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6.    Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a obchodník tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.7. V kúpnej cene Geniuso hovoriaceho pera je zahrnutý aj recyklačný poplatok.

7.    Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.    Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od obchodníka alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď obchodník umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.    Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Obchodník je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.2.    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3.    Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
8.5.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6.    Obchodník poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7.    Obchodník zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u obchodníka alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne obchodník kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
8.8.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok obchodníka, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9.    Reklamačný poriadok   sa   vzťahuje   na   tovar   zakúpený   kupujúcim   od   obchodníka   vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.
8.10.    Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u obchodníka zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u obchodníka, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo obchodník.
8.11.    Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka a doručí obchodníkovi prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka. Obchodník odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť obchodník.
8.12.    Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi,
b)    doručenie reklamovaného   tovaru   od   kupujúceho   obchodníkovi   alebo   určenej   osobe,
c)    doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru obchodníkovi, ak sú
tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
8.13.    Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkom. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však obchodník alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi.
8.14.    Obchodník alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej obchodníkom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15.    Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť obchodníkovi. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie obchodník alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže obchodník vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže obchodník od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17.    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a obchodník ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša obchodník bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť obchodníka za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Obchodník je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18.    Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy obchodníkom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19.    Obchodník si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.20.     Obchodník nezodpovedá za vady tovaru:
a)    ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti obchodníka za vadu tovaru
do konca záručnej doby tovaru,
b)    ak    je    vadou    tovaru    mechanické    poškodenie    tovaru    spôsobené    kupujúcim,
c)    ak vada   tovaru   vznikla   používaním   tovaru   v   podmienkach,   ktoré   nezodpovedajú   svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými   a   mechanickými   vplyvmi   prirodzenému   prostrediu   tovaru,
d)    ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g)    ak   vada   tovaru   vznikla   poškodením   tovaru   náhodnou   skazou   a   náhodným   zhoršením,
h)    ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i)    ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi obchodníka v súlade s bodom 5.8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
8.21.    Obchodník je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)    odovzdaním opraveného tovaru,
b)    výmenou tovaru,
c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)    písomnou výzvou na prevzatie obchodníkom určeného plnenia,
f)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22.    Obchodník je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia   reklamácie    bude    obchodník    informovať    kupujúceho    bezprostredne    po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
8.23.    Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje obchodník kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.24.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
8.25.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia
o výmene tovaru,   a   prípadné   ďalšie   reklamácie   sa   uplatňujú   na   základe   kúpnej   zmluvy   a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.26.    Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a)    obchodník zabezpečí odstránenie vady, alebo
b)    obchodník vadný tovar vymení.
8.27.    Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, obchodník reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28.    Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, obchodník vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b)    v prípade, že nemôže obchodník vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.29.    Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, obchodník reklamáciu vybaví po dohode s kupujúcim výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
8.30.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.
8.31.    Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32.    Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako
troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33.    Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.
8.34.    Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9.    Osobné údaje a ich ochrana
9.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje meno  a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3.    Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj účet“.
9.4.    Obchodník týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), obchodník ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané obchodníkom v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5.    V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže obchodník po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
9.6.    Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7.    Obchodník vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8.    Obchodník vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9.9.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že obchodník mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť obchodníka,
b)    kontaktné údaje obchodníka, resp. zodpovednej osoby obchodníka,
c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom
a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d)    že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý obchodník
sleduje, je priamy marketing,
f)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g)    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
9.10.    Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9.11.    Kupujúci udeľuje obchodníkovi súhlas podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Obchodník po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek elektronickou alebo písomnou formou. Súhlas zanikne okamžite od momentu doručenia odvolania súhlasu kupujúcim obchodníkovi.
9.12.    Obchodník v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a)    totožnosť a kontaktné údaje obchodníka a v príslušných prípadoch zástupcu obchodníka,
b)    kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c)    účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje obchodník
alebo tretia strana,
e)    okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f)    v relevantnom prípade informáciu o tom, že obchodník zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g)    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h)    informácie o existencii práva požadovať od obchodníka prístup k jeho osobným údajom       a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i)    právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j)    informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k)    existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
l)    doklad totožnosti, IP adresa a číslo platobnej karty alebo číslo účtu zákazníka prevádzkovateľa spolu s číslom objednávky, variabilný symbol, dátum a čas transakcie;
Kupujúci má právo získať od obchodníka kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže obchodník účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
9.13.    Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.12 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.12, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
9.14.    Kupujúci má právo u obchodníka namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, obchodník ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky obchodníkovi a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
9.15.    Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.16.    Obchodník prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.12 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Obchodník poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
9.17.    Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne obchodník kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
9.18.    Obchodník oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov   kupujúceho   predpokladá,   že   osobné   údaje   kupujúceho   budú   poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959
GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o., so sídlom 1039 Budča 962 33, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 9084/S, IČO: 36 624 942, IČ-DPH: SK2021797140 
Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,  zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 105158/B, IČO: 48 136 999, DIČ: 2120099014
Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka 3016/B, IČO: 50 010 301, DIČ: 4120029309
SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 
EKOMI, s. r. o., č.d. 1138, 900 55 Lozorno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 46987/B, IČO: 36 805 912, DIČ: 2022414746
9.19 V prípade ak zákazník využije pri nákupe formu platby prostredníctvom platobných systémov spoločnosti sprostredkovateľ je poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb – zákazníkov pri prijímaní platobných operácií na úhradu za tovar alebo služby objednané zákazníkmi prevádzkovateľa v jeho prospech prostredníctvom rôznych platobných metód sprostredkovaných platobným systémom spravovaným sprostredkovateľom. Spracúvanie osobných údajov v prípade platby prostredníctvom platobných systémov prebieha v sídle spoločnosti a sprostredkovateľ (spoločnosť, ktorá prevádzkuje platobnú bránu) je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, zákazníkov prevádzkovateľa, v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, doklad totožnosti, IP adresa a číslo platobnej karty alebo číslo účtu zákazníka prevádzkovateľa spolu s číslom objednávky, variabilný symbol, dátum a čas transakcie; v prípade reklamácie zo strany zákazníka prevádzkovateľa aj číslo, ktoré jej bolo priradené a ďalšie informácie, ak ich poskytnutie požaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky. Doba spracúvania osobných údajov je obmedzená trvaním Rámcovej zmluvy, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti sprostredkovateľa na úseku archivácie dokumentov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 

10.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1.    Ak obchodník nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej , resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. Ak obchodník nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, obchodník nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je  obchodník povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
10.2.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak obchodník včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3.    Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia
osoba s   výnimkou    dopravcu    prevezme    všetky    časti    objednaného    tovaru,    alebo    ak    sa
a)    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c)    na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
10.5.    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6.    Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané obchodníkaovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
10.8.    Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9.    Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10.    Kupujúci je povinný doručiť obchodníkovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11.    Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.12.    Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.13.    Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si obchodník nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.14.    Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi:
a)    hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b)    náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok obchodníkovi uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16.    V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej    predmetom sú:
− predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru    určeného osobitne pre jedného    spotrebiteľa,
− predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo   z   hygienických   dôvodov   a   ktorého   ochranný   obal   bol   po   dodaní   porušený,
− predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
−   predaj   zvukových   záznamov,   obrazových   záznamov,   zvukovoobrazových   záznamov,   kníh
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
− poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
10.17.    Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11.    Záverečné ustanovenia
11.1.    V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
11.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ.
11.3.    Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.4.    Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.5.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
11.6.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
LICENČNÉ PODMIENKY PRE ONLINE HOVORIACE KNIHY SPOLOČNOSTI GENIUSO, S. R. O. SOFTVÉRPRE ONLINE HOVORIACE KNIHY
1.    Tieto licenčné podmienky (ďalej len „Licenčné podmienky“) sú zmluvou medzi spoločnosťou Geniuso, s. r. o., Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 43 969 721, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 50388/B (ďalej len „Poskytovateľ“) a vami (fyzickou osobou alebo právnickou osobou, v menej ktorej/za ktorú konáte) (ďalej len „Nadobúdateľ“) a vzťahujú sa na online hovoriace knihy Poskytovateľa (ďalej len „Softvér“), ktoré sú prístupné iba na základe prístupového mena a hesla nadobúdateľa prideleného na internetovej stránke poskytovateľa www.GENIUSO.sk a nákupu príslušnej online hovoriacej knihy. Tieto Licenčné podmienky sa vzťahujú aj na všetky
*    aktualizácie,
*    doplnky,
*    internetové služby a
*    služby technickej podpory.
2.    Predmetom týchto Licenčných podmienok je udelenie súhlasu (licencie) Poskytovateľa Nadobúdateľovi na používanie Softvéru; Licencia sa udeľuje odplatne v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa pre online hovoriace knihy zverejneného na internetovej stránke www.geniusosk
3.    Aktuálny text týchto Licenčných podmienok je zverejnený v príslušnej sekcii na internetovej adrese: www.geniuso.sk, pričom Nadobúdateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s Licenčnými podmienkami vykonaním jedného z nasledujúcich úkonov: nákupom online hovoriacej knihy, prihlásením sa k online hovoriacej knihe, využívaním služby online hovoriacich kníh alebo prihlásením sa na internetovú stránku poskytovateľa www.geniuso.sk v prípade, že má zakúpenú online hovoriacu knihu. Vykonaním akéhokoľvek z úkonov podľa prechádzajúcej vety vzniká licenčný vzťah medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom. Ak s týmito Licenčnými podmienkami nesúhlasíte, online hovoriace knihy nepoužívajte, nekopírujte, ani nijakým spôsobom nevstupujte do sekcii online hovoriace knihy na stránke poskytovateľ www.geniuso.sk.
4.    Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi licenciu k Softvéru na dobu, ktorá je špecifikovaná v aktuálnom cenníku pre online hovoriace knihy Poskytovateľa.
5.    Nadobúdateľ bude využívať Softvér prostredníctvom individuálneho jedinečného prihlásenia na internetovej stránke poskytovateľa www.geniuso.sk.
6.    Nadobúdateľ súhlasom s Licenčnými podmienkami vyjadruje zároveň svoj súhlas s prenosom určitých štandardných elektronických informácií zo zariadenia, na ktorom používa Softvér, a to v súvislosti s využívaním internetových služieb prevádzkovaných Poskytovateľom (ďalej len
„Internetové služby“).
7.    SÚHLAS S INTERNETOVÝMI SLUŽBAMI. Niektoré funkcie Softvéru sa pripájajú k počítačovým systémom Poskytovateľa alebo poskytovateľa služieb cez internet. V niektorých prípadoch nedostáva Nadobúdateľ o takomto pripojení osobitné upozornenie. Vyjadrením súhlasu s týmito Licenčnými podmienkami vyjadruje Nadobúdateľ zároveň súhlasí s funkciami Softvéru. Poskytovateľ nepoužíva uvedené informácie na účely identifikácie alebo kontaktovania Nadobúdateľa. Ide najmä ale nie výlučne o nasledujúce informácie a funkcie:
i.    INFORMÁCIE O ZARIADENÍ. Funkcia používa internetové protokoly, ktoré do príslušných systémov odosielajú informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom Nadobúdateľ nainštaloval Softvér. Poskytovateľ používa tieto informácie na sprístupnenie Internetových služieb.
*    ODSTRÁNENIE ŠKODLIVÉHO SOFTVÉRU. Ak Nadobúdateľ vyberie túto funkciu, Softvér bude vyhľadávať a odstraňovať určitý škodlivý softvér, ktorý je uložený v zariadení Nadobúdateľa, a predstavuje závažné riziko (ďalej len „Škodlivý softvér“). Keď Softvér skontroluje, či sa v zariadení
 
nenachádza Škodlivý softvér, Poskytovateľovi odošle správu o zistenom Škodlivom softvéri alebo o chybách súvisiacich s hľadaním Škodlivého softvéru, špecifické informácie týkajúce sa zisťovania chýb, ktoré sa vyskytli pri hľadaní Škodlivého softvéru, a ďalšie informácie o zariadení, ktoré pomôžu pri vylepšovaní tohto a iných produktov a služieb Poskytovateľa. Hlásenie neobsahuje žiadne informácie, ktoré môžu identifikovať Nadobúdateľa.
*    POTENCIÁLNE NEŽIADUCI SOFTVÉR. Softvér bude v zariadení Nadobúdateľa vyhľadávať škodlivý softvér predstavujúci nízke až mierne riziko vrátane spyware a iného potenciálne nežiaduceho softvéru (ďalej len „Potenciálne nežiaduci softvér“). Softvér odstráni alebo zakáže Potenciálne nežiaduci softvér predstavujúci nízke až mierne riziko, iba ak s tým bude Nadobúdateľ súhlasiť. Odstránenie alebo zakázanie tohto Potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť nefunkčnosť iného softvéru v zariadení Nadobúdateľa a môže za určitých okolností tiež predstavovať porušenie licencie na používanie iného softvéru v zariadení Nadobúdateľa, ak používanie iného softvéru bolo podmienené nainštalovaním tohto Potenciálne nežiaduceho softvéru v zariadení Nadobúdateľa. Skôr ako Nadobúdateľ vyjadrí súhlas s odstránením tohto Potenciálne nežiaduceho softvéru, mal by sa Nadobúdateľ oboznámiť s licenčnou zmluvou pre tento iný softvér. Pri použití tohto softvéru nie je možné vylúčiť, že bude odstránený   alebo   zakázaný   softvér,   ktorý   nie   je   Potenciálne   nežiaducim   softvérom.
ii.    POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ. Informácie o zariadení a správy o škodlivom softvéri môže Poskytovateľ použiť na zlepšenie Softvéru, resp. iných služieb poskytovaných Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť tieto informácie aj iným subjektom, napríklad predajcom hardvéru a softvéru. Informácie je možné používať na vylepšenie funkčnosti produktov používaných so Softvérom Poskytovateľa.
8.    ROZSAH LICENCIE. Právo používať Softvér sa poskytuje na základe licencie obsiahnutej v týchto Licenčných podmienkach. Licencia k Softvéru sa poskytuje ako výhradná licencia pre nadobúdateľa, ktorý je identifikovaný prihlasovacím menom a heslom na internetovej stránke poskytovateľa www.geniuso.sk v územne obmedzenom rozsahu platná pre územie Slovenskej republiky.
9.    Nadobúdateľ je povinný rešpektovať a dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia Softvéru.
10.    Nadobúdateľ sa zaväzuje Softvér chrániť pred akýmikoľvek neodbornými zásahmi, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie Softvéru.
11.    Nadobúdať je oprávnený používať Softvér len v rozsahu dovolenom týmito Licenčnými podmienkami a príslušným právnym poriadkom.
12.    Nadobúdateľ najmä nesmie:
*    bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa poskytovať výsledky akýchkoľvek skúšobných testov Softvéru tretej strane,
*    obchádzať akékoľvek technické obmedzenia Softvéru,
*    spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať Softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju, i napriek uvedeným obmedzeniam, výslovne umožňuje príslušný právny poriadok,
*    napriek stanoveným obmedzeniam vytvárať viac kópií Softvéru, než je uvedené v týchto Licenčných podmienkach,
*    kopírovať akékoľvek časti softvéru, vrátane jednotlivých grafických prvkov, resp. vytvárať tlačenú verziu častí alebo celku Softvéru,
*    poskytnúť Softvér akejkoľvek inej osobe, najmä na účely vyhotovenia kópie Softvéru, ak v týchto Licenčných podmienkach nie je uvedené inak,
*    uložiť Softvér na akékoľvek internetové úložisko,
*    prenajímať, poskytovať za poplatok ani požičiavať Softvér,
*    používať Softvér na účely služieb komerčného hosťovania softvéru.
13.    ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Nadobúdateľ nie je oprávnený vytvoriť záložnú kópiu Softvéru.
 
14.    PRENOS NA INÉ ZARIADENIE. Nadobúdateľ je oprávnený Softvér používať iba na jednom zariadení v rovnakom momente. Za žiadnych okolností nemá Nadobúdateľ právo mať Softvér nainštalovaný súčasne na viac než jednom zariadení.
15.    POSTÚPENIE LICENCIE NA TRETIU STRANU. Nadobúdateľ nemôže licenciu udelenú k Softvéru postúpiť na tretiu osobu.
16.    PRECHOD LICENCIE. Zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia k Softvéru, licencia neprechádza na právnych nástupcov, ani dedičov. Zánikom, resp. smrťou Nadobúdateľa zaniká zmluvný vzťah založený týmito Licenčnými podmienkami.
17.    Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od udelenej licencie k Softvéru a týchto Licenčných podmienok v prípade, ak Nadobúdateľ akýmkoľvek spôsobom poruší ustanovenie týchto Licenčných podmienok.
18.    ROZHODNÉ PRÁVO. Tieto Licenčné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením akýchkoľvek kolíznych noriem.
19.    POSKYTNUTIE ZÁRUK. Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi záruky iba na obsah online kníh. Poskytovateľ v žiadnom prípade negarantuje internetové pripojenie ani správnosť zobrazenia na všetkých prehliadačoch. Softvér je štandardizovaný pre rozlíšenie 1024×768. Poskytovateľ nenesie riziko používania Softvéru a nezodpovedá ani za akékoľvek prípadné chyby Softvéru spôsobené programovým vybavením zariadenia Nadobúdateľa. Poskytovateľ najmä nezodpovedá za akékoľvek náhodné ani nepriame škody, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s používaním Softvéru.
20.    ZMENA LICENČNÝCH PODMIENOK. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Licenčných podmienok. V prípade, ak Nadobúdateľ nebude súhlasiť so zmenou Licenčných podmienok, je oprávnený odstúpiť od týchto Licenčných podmienok. Aktuálna verzia Licenčných podmienok je vždy zverejnená v príslušnej sekcii na internetovej adrese: www.hovoriaceknihy.sk. Ak Nadobúdateľ bude pokračovať v používaní Softvéru aj po zmene Licenčných podmienok, pokračovanie v používaní Softvéru sa bude považovať za súhlas so zmenenými Licenčnými podmienkami.

V Bratislave dňa  24.06. 2024


Geniuso, s. r. o. 


Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A.    Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ Geniuso, s. r. o., Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 43 969 721 DIČ: 2022543545 IČ DPH: SK 2022543545, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 50388/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

B.    Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám poskytujete za účelom predaja našich produktov a služieb s predajom spojených.
Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:
•    Predaj tovaru zákazníkom e-shopu
•    Realizácia platobných systémov
•    Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov
•    Vybavovanie reklamačného procesu
•    Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie informácií o produktoch a novinkách
Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe opraveného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:
•    Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane servera ako aj na ochrane svojho podnikania, oprávnený záujem na riadnom fungovaní web stránky (cookies). Na stránkach www.geniuso.sk používame cookies v rámci služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Všetky tieto údaje sú anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické a technické účely.

C.    Zoznam osobných údajov:
Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä
•    meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu

D.    Doplňujúce informácie
1.    Súhlas dotknutej osoby
2.    Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam:
-    Slovesnká pošta a.s., GLS Slovakia s.r.o, Packeta Slovakia s. r. o. pre účely zabezpečenia prepravy produktov 
-    Global Payments s.r.o. za účelom zabezpečenia platieb za tovar 
-    SuperFaktura, s.r.o., EKOMI, s. r. o. za účelom zabezpečenia ekonomickej agendy (vedenie účtovníctva) 
    (ďalej len „Sprostredkovatelia“)
    
3.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z.
4.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred
 
akýmikoľvek    inými    neprípustnými    formami    spracúvania    v zmysle    opatrení    prijatých
v bezpečnostnom projekte.
5.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných
v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
6.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.
7.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
8.    Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

E.    Poučenie o právach dotknutej osoby:
Právo na prístup
Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
1.    Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
2.    účely spracúvania;
3.    kategórie dotknutých osobných údajov;
4.    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
5.    ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
6.    existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
7.    právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
8.    ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich
zdroj;
9.    existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Právo na opravu
Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Právo na vymazanie („zabúdanie“)
Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje.
1.    Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
2.    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
3.    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 
4.    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
5.    osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
6.    osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
7.    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8
ods. 1 Nariadenia.
8.    Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
9.    Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
10.    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
11.    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
12.    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i)
Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
13.    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
14.    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sa obmedzilo spracúvanie Vašich osobných údajov.
1.    Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
2.    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
3.    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
4.    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
5.    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
6.    Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť
Môžete nás požiadať o Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 
1.    Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
2.    sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
3.    ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
4.    Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
5.    Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
6.    Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať
Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu.
1.    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
2.    Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
3.    Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
4.    Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
5.    V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
6.    Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť priamo u Prevádzkovateľa emailom objednavky@geniuso.sk alebo u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Oznámenie tretím stranám
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,
 
 
 
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam svoj súhlas spoločnosti Geniuso, s. r. o., Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 43 969 721 DIČ: 2022543545 IČ DPH: SK 2022543545, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 50388/B na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Vymedzený účel :
Predaj tovaru zákazníkom e-shopu Realizácia platobných systémov
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov Vybavovanie reklamačného procesu
Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie informácií o produktoch a novinkách

Súbory cookies
Táto webová lokalita používa súbory cookie – malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, aby mohli stránky poskytnúť lepšie používateľské prostredie.
Súbory cookie sa vo všeobecnosti používajú na zachovanie predvolieb používateľov, ukladanie informácií o veciach ako sú nákupné vozíky a poskytovanie anonymizovaných údajov sledovania aplikáciám tretích strán, ako je napríklad služba Google Analytics. Cookie spravidla spraví vaše prehliadanie lepšie. Môžete však radšej zakázať súbory cookie na týchto stránkach a ostatných. Najefektívnejším spôsobom, ako to urobiť, je vypnúť cookies vo vašom prehliadači.
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.
Odporúčame vám prekonzultovať sekciu Pomocníka vášho prehliadača alebo pozrieť sa na webovú stránku O súboroch cookie, ktorá poskytuje poradenstvo pre všetky moderné prehliadače


V Bratislave dňa 24.06.2024
Geniuso, s. r. o.


Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)

Príloha č. 2 – Reklamačný formulár (PDF)
Príloha č. 3 - Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)